GFOBG.EU е специализиран сайт за публикуване
на Годишни финансови отчети на:


* Неперсонифицирани дружества (Граждански дружества по смисъла на Закона за задълженията и договорите).
* Юридически лица, които не са търговци и които не са определени за осъществяване на общественополезна дейност.
* Чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговските представителства.
* Търговски предприятия по смисъла на Търговския закон, подлежащи на независим финансов одит (чл. 38, ал. 1 Закона за счетоводството), които не са пререгистрирани до 31 май 2010 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията.
* Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност.

Съгласно Закона за счетоводството предприятията трябва да публикуват годишните си финансови отчети до 30 юни на следващата година.

Чрез нашия сайт вие имате възможност бързо и лесно да публикувате годишните финансови отчети на вашето предприятие според изискванията на закона за счетоводството- чл. 40 ал. 1 и 2.

Чрез нашия сайт публикуваният ваш годишен отчет ще бъде напълно свободен за достъп през ИНТЕРНЕТ за срок от 5 години.

Годишния финансов отчет подлежащ на публикуване трябва да съдържа следните елементи:
* Счетоводен баланс.
* Отчет за приходите и разходите.
* Отчет за паричните потоци.
* Отчет за собствения капитал.
* Доклада за заверка, изготвен от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.
* Годишния доклад за дейността и годишния консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган.
* Приложение с информация за прилаганата счетоводна политика и за състоянията и измененията в активите и пасивите и в приходите и разходите, паричните потоци, както и други оповестявания съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти.